Регламент Черкаської обласної ради VІІ скликанняЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням обласної ради
від 19.02.2016 № 3-3/VII
(в редакції рішення
обласної ради від 05.03.2019
№ 29-35/VII)


Р о з д і л І
Загальні положення


Стаття 1
Черкаська обласна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ і міст Черкаської області у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами, а також повноважень, переданих їй сільськими, селищними, міськими радами.


Стаття 2
Діяльність обласної ради ґрунтується на колективному вільному обговоренні і вирішенні питань, віднесених до її компетенції, законності, гласності, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами, відповідальності та звітності перед радою уповноважених нею органів, обраних чи призначених посадових осіб, широкому залученні громадян до управління суспільними справами, реалізації волі виборців через депутатів і безпосередню їхню участь у формуванні і діяльності ради, взаємодії з трудовими колективами, політичними партіями та громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування, дотриманні принципу поєднання місцевих і державних інтересів.


Стаття 3
Порядок формування і організація діяльності обласної ради, її органів, депутатів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України "Про місцеві вибори", "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законодавчими актами, а також цим Регламентом.


Стаття 4
1. Обласна рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від її загального складу. У разі, якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання.

2. У разі дострокового припинення повноважень окремих депутатів, внаслідок чого до складу обласної ради входить менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів рада вважається повноважною за наявності більше половини депутатів від її загального складу.


Стаття 5
1. Регламент ради – це нормативно-правовий документ, що визначає порядок проведення першого пленарного засідання ради, порядок обрання голови, першого заступника та заступника голови обласної ради, скликання чергового та позачергового пленарного засідання ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях ради, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного пленарного засідання ради та з процедурних питань, а також порядок організації пленарного засідання ради та роботи постійних комісій.

2. Процедурні питання, не врегульовані законом чи цим Регламентом, вирішуються радою у кожному конкретному випадку.

3. Регламент затверджується не пізніше як на другій сесії ради, рішенням ради, прийнятим більшістю голосів депутатів від загального складу ради. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін i доповнень до Регламенту.

4. Зміни до Регламенту стають постійними нормами і вносяться до основного тексту після прийняття відповідного рішення радою.

5. Цей Регламент діє до прийняття Регламенту радою нового скликання.

Р о з д і л ІІ
Сесії обласної ради


Стаття 6
1. Обласна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради та засідань постійних комісій ради.

2. Перше пленарне засідання новообраної ради скликається обласною виборчою комісією не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до закону.

Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова обласної виборчої комісії. Він інформує раду про підсумки виборів депутатів і визнання їх повноважень.

3. Для розробки проекту порядку денного першої сесії обласної ради нового скликання, підготовки проектів рішень, що вносяться на розгляд сесії, пропозицій щодо організації її роботи, обласна виборча комісія за участю керівника секретаріату обласної ради утворює робочу групу з числа депутатів від кожної політичної партії, за списками яких обрані депутати обласної ради.

Делегування представників здійснюється на зборах депутатів від кожної політичної партії з урахуванням пропорційності представництва, про що повідомляється голова обласної виборчої комісії і керівник секретаріату обласної ради.

Робоча група припиняє свою роботу після обрання голови обласної ради.


Стаття 7
З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п’яти осіб – представників партій, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. До обрання тимчасової президії пленарне засідання ради веде голова обласної виборчої комісії.

Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. Першим на пленарному засіданні ради головує представник партії, яка набрала найбільшу кількість голосів на виборах.


Стаття 8
Із часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог закону та цього Регламенту.

Обраний голова ради має право оголосити перерву в засіданні ради для внесення пропозицій щодо кандидатур для обрання на посаду першого заступника, заступника голови обласної ради.


Стаття 9
Протокол та рішення пленарного засідання першої сесії, у т. ч. про обрання голови, підписує новообраний голова обласної ради.


Стаття 10
1. Сесії обласної ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Гласність роботи ради, постійних комісій забезпечується відкритим доступом до їх засідань, ознайомлення з проектами рішень обласної ради, висновками, рекомендаціями та протоколами засідань постійних комісій, шляхом оприлюднення їх в установленому порядку та надання на запити відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", шляхом обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюдненням рішень ради.

На офіційному веб-сайті обласної ради у мережі Інтернет забезпечується on-line трансляція пленарних засідань обласної ради.

2. Кількість і категорії осіб, які не є депутатами, що запрошуються на пленарне засідання ради, визначає голова ради, або перший заступник голови, заступник голови обласної ради з урахуванням пропозицій постійних комісій обласної ради. Присутність запрошених на пленарне засідання ради має бути обумовлена їх необхідністю при розгляді питань порядку денного. Голова ради чи особа, що головує на пленарному засіданні ради,повідомляє депутатів про осіб, які офіційно запрошені на пленарне засідання ради.

3. Голова ради чи особа, що головує на пленарному засіданні ради, за погодженням із депутатами шляхом голосування, може надати слово запрошеним на пленарне засідання ради на їх прохання (звернення). Запрошені особи можуть вносити пропозиції, але не мають права втручатися в роботу пленарного засідання ради, зобов’язані утримуватися від схвалення чи незгоди. У разі невиконання цих вимог, вони за рішенням ради можуть позбавлятися права бути присутніми в залі засідань.

4. Порядок розміщення в залі засідань депутатів ради та інших присутніх осіб визначається виконавчим апаратом за погодженням з депутатськими фракціями та групами. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на пленарному засіданні ради, і не можуть бути зайняті іншими особами.

5. Інформація про діяльність обласної ради розміщується в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті обласної ради.

Редакції друкованих засобів масової інформації, телерадіокомпаній можуть акредитувати своїх представників при раді. Виконавчий апарат сприяє акредитованим представникам засобів масової інформації, заздалегідь повідомляє їх про час проведення і порядок денний пленарного засідання ради, засідань постійних комісій, знайомить їх із матеріалами, що підготовлені для депутатів.


Стаття 11
1. На пленарних засіданнях обласної ради можуть бути присутніми громадяни, представники громадських організацій.

Кількість осіб, які можуть бути присутніми на пленарному засіданні ради, обумовлена технічними можливостями приміщення.

2. Особи, присутні на пленарному засіданні ради, повинні дотримуватися дисципліни, не порушувати порядок, утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на пленарному засіданні.

Під час проведення пленарного засідання ради забороняється вносити та використовувати гучномовці, холодну та вогнепальну зброю, вибухо- та пожежонебезпечні предмети, інші предмети, що можуть створювати перешкоди у проведенні пленарного засідання ради; пересуватися по сесійній залі (в зоні розташування депутатів та президії); користуватися мобільними телефонами; заважати будь-яким іншим чином роботі депутатів.

Право бути присутніми на пленарному засіданні може бути обмежено щодо особи, яка своєю діяльністю заважає проведенню пленарного засідання (ініціювання бійки, хуліганських дій, висловлювання, які містять заклики до протиправних дій, виступи та репліки у нетверезому стані тощо).

3. Протиправне втручання в роботу або перешкоджання роботі ради особою, присутньою на пленарному засіданні, є підставою для відповідного попередження головою ради чи особою, що головує на пленарному засіданні ради, та видалення з пленарного засідання у випадку повторного вчинення таких дій.

Особи, які порушили вищезазначені вимоги, зобов'язані покинути пленарне засідання ради на вимогу голови ради чи особи, що головує на пленарному засіданні ради, або за пропозицією депутата ради, підтриманою однією третиною голосів депутатів, присутніх на пленарному засіданні.

У разі відмови порушника покинути пленарне засідання він може бути примусово виведений із сесійної зали та будівлі Будинку рад співробітниками Національної поліції згідно зі статтею 36 Закону України "Про Національну поліцію".


Стаття 12
1. Пленарні засідання обласної ради скликаються головою ради в разі необхідності, але не менше одного разу на квартал.

2. У разі неможливості або немотивованої відмови голови ради скликати пленарне засідання ради у визначений термін, пленарне засідання ради скликається першим заступником або заступником голови ради.

Пленарне засідання ради повинне бути скликане також за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови обласної державної адміністрації.

У разі, якщо пленарне засідання ради не скликається головою, чи відповідно першим заступником, заступником голови ради у двотижневий строк, на вимогу суб’єктів, зазначених в даній статті, пленарне засідання ради може бути скликане депутатами ради, які становлять не менше як одну третину від загального складу ради, або постійною комісією ради.

3. Розпорядження про скликання пленарного засідання ради доводиться до депутатів персонально, а населення через засоби масової інформації, не пізніше як за 10 днів до пленарного засідання ради із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд пленарного засідання ради.

4. Проекти рішень ради, інші документи і матеріали пленарного засідання ради, що вносяться на розгляд ради, надаються депутатам не пізніш як за 5 днів до пленарного засідання ради.

На прохання депутата ради (за наявності технічної можливості) документи можуть надсилатися йому електронною поштою.

5. Сесія ради скликається для розгляду електронних петицій, що набрали необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду. Положення про порядок розгляду електронних петицій в Черкаській обласній раді затверджується рішенням обласної ради, з дотриманням вимог чинного законодавства України.

6. Для розгляду невідкладних питань чи надзвичайних ситуацій скликається позачергове пленарне засідання обласної ради.

7. Пропозиція і обґрунтування щодо необхідності скликання позачергової сесії подаються в письмовій формі голові ради з переліком питань, що пропонуються для розгляду.

8. Розпорядження голови ради про скликання позачергової сесії доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за три дні до її відкриття, а у виняткових випадках – за один день.

9. Матеріали до позачергової сесії видаються депутатам при реєстрації.


Стаття 13
1. Пленарне засідання ради є повноважним, якщо в його роботі бере участь більше половини депутатів від загального складу обласної ради.

2. Пленарні засідання обласної ради проводяться із застосуванням електронної інформаційної системи.

3. Реєстрація депутатів, які прибули на пленарне засідання ради, розпочинається виконавчим апаратом обласної ради за годину до його відкриття на підставі пред’явлення посвідчення депутата обласної ради. Дані цієї реєстрації є підставою для відкриття пленарного засідання обласної ради. У залі засідань, безпосередньо перед відкриттям пленарного засідання та після закінчення оголошеної перерви, реєстрація відбувається через електронну інформаційну систему шляхом натискання кнопки кожним депутатом особисто. Дані цієї реєстрації є підставою для початку роботи пленарного засідання обласної ради.

У разі отримання головою ради чи особою, що головує на пленарному засіданні ради, інформації від депутата чи групи депутатів ради про факт натискання кнопки реєстрації іншою особою замість відсутнього на робочому місці депутата ради, реєстрація депутатів припиняється та її дані визнаються недійсними. Після цього проводиться повторна реєстрація депутатів.

4. У разі, якщо депутат не встиг своєчасно зареєструватися, він зобов’язаний зробити це через секретаріат. Секретаріат пленарного засідання ради передає дані про додаткову реєстрацію депутатів для внесення їх в електронну інформаційну систему та головуючому. У протилежному випадку вважається, що депутат участі у голосуванні не бере.

Інформація про присутність депутатів на пленарному засіданні обласної ради (реєстрація через електронну інформаційну систему) розміщується на офіційному веб-сайті обласної ради та може бути оприлюднена у засобах масової інформації.

5. На пленарному засіданні обласної ради обирається президія у складі голови обласної ради, першого заступника та заступника голови обласної ради. Голова обласної державної адміністрації під час пленарних засідань обласної ради є постійним членом її президії.


Стаття 14
1. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися головою ради, постійними комісіями, депутатами обласної ради і головою обласної державної адміністрації, як правило, не пізніше як за 20 робочих днів до пленарного засідання обласної ради.

Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Подані пропозиції узагальнюються виконавчим апаратом обласної ради та надаються голові обласної ради.

2. У разі необхідності пропозиції до порядку денного сесії обласної ради можуть бути внесені й після закінчення терміну подання пропозицій, визначеного цим Регламентом.

Такі пропозиції можуть бути внесені тільки за згодою голови обласної ради.

Проекти рішень обласної ради оприлюднюються розробниками не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду на сесії обласної ради.

Проекти рішень про звернення обласної ради надаються депутатам не пізніше, ніж до початку роботи пленарного засідання ради.

3. Проект порядку денного пленарного засідання обласної ради погоджується президією обласної ради і повідомляється депутатам до відкриття пленарного засідання ради. У проекті по кожному питанню вказується прізвище, ім’я, по батькові та посада доповідача і співдоповідача. До проекту порядку денного сесії регулярно включаються звіти органів, посадових осіб, які обласна рада відповідно утворює, обирає, призначає чи затверджує.

4. Діяльність ради здійснюється у відповідності з річним планом роботи, затвердженим на пленарному засіданні обласної ради з урахуванням вимог статті 32 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". Річний план включає в себе напрямки діяльності ради та її органів протягом року, визначає основні питання порядку денного сесій, проведення інших організаційних заходів.

Проект плану роботи ради готується виконавчим апаратом ради під керівництвом голови ради на підставі пропозицій першого заступника та заступника голови обласної ради, постійних комісій, депутатських груп і фракцій, депутатів, голови обласної державної адміністрації в межах його компетенції. Проект плану роботи попередньо розглядається на засіданнях постійних комісій ради.
5. Доповіді, співдоповіді, довідкові матеріали і проекти рішень з питань, що вносяться на розгляд ради, готуються постійними комісіями, депутатами, обласною державною адміністрацією, або комісією, яка утворюється для підготовки конкретного питання.

6. При підготовці питань, що вносяться на розгляд ради, проводиться необхідне вивчення стану справ в органах ради, на підприємствах, в організаціях та установах. З найбільш важливих питань, за рішенням ради, вивчається думка виборців, враховуються їх інтереси та пропозиції.

7. Після реєстрації і розгляду головою ради або першим заступником, заступником голови обласної ради матеріали, окрім питань про звернення обласної ради та про підтримку депутатського запиту, передаються на розгляд постійної комісії чи кільком постійним комісіям ради. При цьому встановлюється термін розгляду в комісіях і підготовки висновків з внесеного питання та проекту рішення.

8. Питання, які вносяться на розгляд обласної ради, в обов'язковому порядку попередньо розглядаються відповідними профільними комісіями, які (за необхідності) розробляють проекти рішень, що вносяться на розгляд пленарного засідання ради, та готують висновки. Висновки профільних комісій надаються у виконавчий апарат обласної ради. Голова комісії або його заступник, або уповноважений член комісії, виступають з доповідями і співдоповідями з обговорюваних питань.

Проекти рішень про обласний бюджет, звіт про його виконання розглядаються всіма постійними комісіями обласної ради, а зміни до обласного бюджету – постійною комісією обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів в обов’язковому порядку, іншими постійними комісіями ради – за рішенням голови відповідної комісії.

Проекти рішень, які не пройшли попереднього розгляду в профільних постійних комісіях, окрім питань про звернення обласної ради та про підтримку депутатського запиту, у порядок денний пленарного засідання ради не включаються.

9. Проекти рішень, окрім питань про звернення обласної ради та про підтримку депутатського запиту, візуються суб'єктами їх подання, які є відповідальними за підготовку таких проектів, першим заступником, заступником голови обласної ради відповідно до розподілу обов’язків, керівником секретаріату ради, керівником юридичної служби виконавчого апарату обласної ради, після проведення юридичної експертизи, за наявності віз (листів-погоджень) керівників заінтересованих структурних підрозділів обласної ради, обласної державної адміністрації. У разі виявлення невідповідності проекту рішення вимогам законодавства юридична служба готує правові висновки, про які на проекті рішення робиться відповідна відмітка.

Проекти рішень з питань, які відносяться до компетенції обласної державної адміністрації подаються із супровідним листом за підписом голови обласної державної адміністрації або особи, що виконує його обов’язки. Відповідальність за здійснення погодження проекту заінтересованими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, підприємствами, установами, організаціями несе суб’єкт правової ініціативи.

Проекти рішень обов’язково подаються до обласної ради в паперовому варіанті.

10. Проекти рішень ради, за необхідності, за розпорядженням голови ради можуть бути передані районним, міським, селищним та сільським радам або в засоби масової інформації для попереднього обговорення серед населення.

11. Проект порядку денного пленарного засідання ради, сформований відповідно до вимог Регламенту, обговорюється і затверджується в цілому обласною радою більшістю голосів від загального складу ради.

12. Питання затвердженого порядку денного пленарного засідання обласної ради, за рішенням ради, можуть розглядатися в іншій, ніж в передбаченій в ньому послідовності, чи виключатися з порядку денного. При цьому заслуховується виступ ініціатора такої пропозиції з її обґрунтуванням, а також заслуховується виступ з цього питання голови чи заступника голови відповідної комісії.

У випадках надходження усної аргументованої пропозиції депутата (депутатів) обласної ради стосовно повернення до розгляду відповідного питання, що не було ухвалено, у тому числі у зв’язку з виявленням помилок в порядку і механізмі голосування, така пропозиція ставиться на голосування. У разі підтримання пропозиції проводиться повторне голосування з порушеного питання.


Стаття 15
1. На час проведення пленарного засідання рада з числа присутніх депутатів обирає секретаріат в кількості по одному від кожної фракції. Кандидатуру до складу Секретаріату надає особа, що уповноважена представляти фракцію. Рішення про обрання секретаріату пленарного засідання ради приймається більшістю від загального складу ради.

2. Секретаріат пленарного засідання ради приймає депутатські запити, запитання, довідки, повідомлення, заяви, пропозиції та інші матеріали, які надійшли від депутатів та запрошених на засідання ради, як офіційні документи; в окремих випадках, коли не працює електронна система голосування, проводить реєстрацію депутатів, організовує запис бажаючих виступити, виконує функції лічильної комісії.

3. Під час роботи пленарного засідання ради та після його завершення секретаріат пленарного засідання ради подає голові ради, першому заступнику голови обласної ради або заступнику матеріали, що надійшли до секретаріату від депутатів та інших осіб.


Стаття 16
1. Пленарне засідання ради відкриває, веде і закриває голова ради або перший заступник чи заступник голови обласної ради.

У залі, де проводиться пленарне засідання ради, встановлюється Державний прапор України та прапор Черкаської області. Після відкриття та закриття пленарного засідання ради виконується Державний Гімн України.

2. На початку першого пленарного засідання чергової сесії ради, до обговорення її порядку денного, головою ради чи особою, що головує на пленарному засіданні ради, відводиться час до 1 години для виступів з метою оголошення депутатськими групами і фракціями заяв, звернень, запитів, запитань, повідомлень. Такий час надається рівними частинами в залежності від кількості зареєстрованих в раді депутатських груп і фракцій.

Правом для виступів можуть скористатись позафракційні депутати. При цьому загальний час для їх виступів не може перевищувати часу, що наданий для однієї депутатської групи чи фракції.

Обговорення цих виступів не проводиться.

На пленарному засіданні позачергової сесії обласної ради час для виступів з метою оголошення депутатськими групами і фракціями заяв, звернень, запитів, запитань, повідомлень не відводиться.

3. Пропозиції щодо призупинення роботи пленарного засідання ради вносяться головою ради, постійними комісіями ради, депутатами. Рішення про час поновлення роботи пленарного засідання ради приймається разом з прийняттям рішення про її призупинення більшістю голосів присутніх на пленарному засіданні депутатів ради.

За пропозицією головуючого на пленарному засіданні ради, постійної комісії ради, депутатської групи або фракції без рішення ради можуть оголошуватись перерви в її роботі до 20 хвилин.

4. За дорученням ради постійні комісії обласної ради можуть проводити свої засідання у перервах пленарного засідання ради.

5. Голова ради чи особа, що головує на пленарному засіданні ради:

забезпечує дотримання законодавчих актів України і цього Регламенту;

відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданні обласної ради;

проводить реєстрацію депутатів шляхом голосування в електронній інформаційній системі;

інформує депутатів ради та громадськість про стан в області, роботу ради;

надає слово доповідачам, співдоповідачам і виступаючим на пленарному засіданні ради в порядку надходження їх заявок; у разі порушень виступаючими Регламенту має право його попередити або позбавити слова;

надає слово для виступу з обговорюваних питань особам, які запрошені на пленарне засідання ради і записалися для виступу. При цьому депутати мають право на першочерговість виступу;

може, за погодженням з депутатами, продовжити час для виступів, обговорення а також мотивовано змінити їх черговість;

оголошує письмові запити, заяви, надає депутатам слово для запитань і довідок, а також зауважень з приводу ведення пленарного засідання ради і порядку, передбаченого цим Регламентом;

ставить питання на голосування та оголошує його результати;

дає доручення стосовно забезпечення роботи ради робочим органам пленарного засідання ради, працівникам виконавчого апарату ради;

має право, за рішенням ради, позбавити участі в засіданні запрошену особу, яка не є депутатом, за грубе порушення порядку;

підписує протокол пленарного засідання ради;

організує проведення консультацій з постійними комісіями, депутатськими групами та фракціями для подолання розбіжностей та вирішення інших питань, що виникають в ході роботи пленарного засідання ради.

Голова ради чи особа, що головує на пленарному засіданні ради, сприяє співпраці, зближенню позицій сторін з питань, що розглядаються, досягненню взаємоузгоджених рішень.

Під час засідань ради голова ради чи особа, що головує на пленарному засіданні ради, не коментує і не дає оцінок відносно виступаючих та їх виступів.

У разі, якщо депутати та запрошені вчиняють дії, які перешкоджають проведенню засідання чи виступу (вигуки, оплески, вставання тощо), голова ради чи особа, що головує на пленарному засіданні ради, може оголосити перерву або закрити засідання після узгодження з керівниками депутатських фракцій.

6. Робота обласної ради, зокрема виступи й репліки депутатів, посадових осіб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, комунальних установ та підприємств, ведеться державною мовою.


Стаття 17
1. Час, який надається для доповіді, не може бути більше 15 хвилин; співдоповіді – до 7 хвилин; для виступу в дебатах – 5 хвилин; для повторного виступу – до 3 хвилин; час на відповіді доповідачу та співдоповідачу – до 10 хвилин. Для довідок, питань депутата, з мотивів голосування надається до 3 хвилин.

На пленарному засіданні ради ніхто з присутніх не може виступати без дозволу голови ради чи особи, що головує на пленарному засіданні ради . Голова ради чи особа, що головує на пленарному засіданні ради, надає слово в порядку, визначеному статтею 16 Регламенту.

За пропозицією голови ради чи особи, що головує на пленарному засіданні ради, перед початком обговорення кожного питання, враховуючи кількість бажаючих виступити, встановлюється обмежений час. Після закінчення цього часу обговорення припиняється, якщо рада не ухвалила іншого рішення.

2. Депутатам, які виступають від постійних комісій, депутатських груп і фракцій, слово надається обов’язково до припинення обговорення.

3. Голова ради, перший заступник, заступник голови обласної ради, голова постійної і тимчасової контрольної комісії з питань своєї компетенції, мають право взяти слово для виступу в будь-який час, але не більше 5 хвилин. Продовження часу допускається лише за згодою більшості присутніх депутатів.

4. Депутат з одного питання може виступити не більше двох разів. Допускається передача права на виступ іншому депутатові. Перед кожним виступом депутат зобов’язаний називати своє прізвище і фракцію, групу, до якої належить. Депутат, що виступає на пленарному засіданні ради, не може вживати у своїй промові некоректні вислови, закликати до протизаконних і насильницьких дій.

У таких випадках голова ради чи особа, що головує на пленарному засіданні ради, зобов’язаний попередити такого депутата. Після другого попередження, за рішенням ради, він позбавляється слова.

5. Обговорення питання припиняється за рішенням ради. Перед цим голова ради чи особа, що головує на пленарному засіданні ради інформує депутатів про кількість бажаючих взяти участь в обговоренні і кількість тих, хто виступив.

Після припинення виступів доповідач і співдоповідач мають право на заключне слово до 5 хвилин.

Депутатові після закінчення обговорення за його проханням може бути надано слово для внесення конкретних пропозицій.

При розгляді питання порядку денного депутати можуть передати голові ради чи особі, що головує на пленарному засіданні ради, записку із своїми пропозиціями та зауваженнями, які додаються до матеріалів пленарного засідання ради і розглядаються по суті.

Тексти виступів депутатів, які з різних причин не взяли участь в обговоренні, за їх бажанням додаються до протоколу пленарного засідання ради.

Контроль за розглядом і реалізацією пропозицій та зауважень здійснюється головою ради.


Регламент Черкаської обласної ради VІІ скликання (продовження)